ข่าว Enews สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 434 ครั้ง ]

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา—ตราด กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-14 16:19:58 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
$$$.... วันนี้ (12 กันยายน 2560) นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company ) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต1 คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจาก สพป.เชียงราย เขต1-4 , สพม.36 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 8 แห่งเป็นภาคีเครือข่าย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 14:32:32 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
$$$...นางสาวอรพิน หมูจีนะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 121 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพขร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 09:47:19 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
$$$ ....นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง, นางกัลยา กลิ่นสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 09:46:04 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน" ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการ พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย ต่อที่ประชุม ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 09:20:38 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
$$$...นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับบริจาค เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จาก นางกรณิศ โฆษพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 10:43:32 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด มหกรรมการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ดังนี้ “ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยยึดหลักการ คือ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในส่วนของการจัดมหกรรมการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากปัญหาของการจัดการศึกษาในขณะนี้ สัดส่วนของการว่างงานจากนักศึกษาที่จบการศึกษาและสาขาวิชาที่จบไม่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและบางสาขาวิชาไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็อาจส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือการขาดแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านกระทบต่อการพัฒนาส่วนอื่นๆ ของประเทศในอนาคต การแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนได้รู้ถึงขีดความรู้ความสามารถและความถนัดของตัวเอง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและทุกฝ่าย ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอชื่นชมแนวคิดและวิธีการในการจัดมหกรรมการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 15 วิทยาลัย ที่นำผลงานและนิทรรศการมาแสดงเพื่อสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-24 14:25:59 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
&&&... นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2562 ถึง 2565 จังหวัดเชียงรายและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้ง สำนักงานศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของ กระทรวงเกี่ยวกับการ บริหารงานและการศึกษาตามกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย ณ ห้องดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-24 10:06:07 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำเสนอข้อมูลภาพรวม ประเด็นที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษธิการประจำปีงบประมาณ 2560 ประเด็นที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนของหน่วยรับตรวจ ประเด็นที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ นางปัทมา วีระวานิช และคณะ ในโอกาสตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 และการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตตรวจราชการที่ 16 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้แทนของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษารวมถึงผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลข้อมูล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-24 09:38:26 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ณ หน่วยสอบ กศจ.เชียงราย สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรุูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยควมเรียบร้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-19 13:57:33 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
$$$...นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน สาระสำคัญประกอบด้วย บทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและพื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดแผนจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด โดยพิจารณาจากศักยภาพของหน่วยงานจัดเดิม เขตบริการ (ลดการจัดทับซ้อนในพื้นที่เขตบริการ) และจัดทำ School Mapping 1 รองรับการจัดการศึกษาใน ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และการสร้่างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในพื้นที่จังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 14:09:39 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
$$$.....วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เวลา09:00น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เวลา 19:00 น.พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-12 08:00:02 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
ุนายอาคม สุขพันธ์ ประธาน อกศจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของ สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 ที่คณะกรรมการตั้งพิจารณา กว่า 20 เรื่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-11 10:42:58 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
$$$...นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 16 ตรวจราชการพร้อมกับมอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเบื้องต้นได้ชื่นชมความพร้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงานและ ห้องทำงานของกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานจากนั้นได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้ 1) นำยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค สู่การปฏิบัติในจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 2.) อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน โครงการ ติดตาม 3) ประเมินผลและรายงานผลในการดำเนินงาน 4) ประสานงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ในเขตตรวจ โดยใช้หลักวิชาการและการประสานความร่วมมือผ่านองค์คณะต่างๆ คือ อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์ ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและข้อเสนอเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพ รวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 15:25:59 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
$$$...นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นายนักปราชญ์ ไชยานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย บรรยายายพิเศษ หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ""ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ , ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล, ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นข้อมูลในการ Work Shop จัดทำแผนฯ พัฒนาการศึกษาภาค ต่อที่ประชุม ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 15:16:53 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
นายวัลลภ ไม้จำปา รองศธจ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากท่านนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานในงานวันอาเซียน ASEAN DAY 8 สิงหาคม 2560 ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-08 15:43:46 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
นายวัลลภ ไม้จำปา รองศธจ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากท่านนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานในงานวันอาเซียน ASEAN DAY 8 สิงหาคม 2560 ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-08 15:36:02 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
$$$... (4 สิงหาคม 2560) นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทและแนวปฏิบัติในการรับราชการและการครองตน ครองคน ครองงาน แก่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 อัตรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-04 10:27:00 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวธารธารา จากผา วิชาเอกปฐมวัย (ภูมิลำเนา จังหวัดยโยธร) เข้ารับราชการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน อ.เชียงแสน สพป.เชียงราย เขต 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-03 12:28:14 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
$$$...นางเสถียร สุวรรณจักษ์ , นางธิดา ขันดาวงศ์ และ นางสาวสะติม คำมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการ สพป. เชียงราย เขต 4 ปลอดขยะ (Zero Waste Cri 4) แก่คณะผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย 4 ณ หอประชุม สพป.เชียงราย เขต 4 (โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) อ.เทิง จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-03 12:22:19 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
$$$...นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิกการจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-03 11:44:53 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
&&&...นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ทั้งในระบบและนอกระบบ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค 60 และนายวัลลภ ไม้จำปารองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและนายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจาก นายนพรัตน์ อู่ทอง ศธจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-01 11:29:43 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
$$$...ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ) พร้อมคณะ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2560 รอบ 2 ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลนโยบายสำคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-01 10:54:45 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
กำหนดการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย 1. พิธีทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 109 รูป และกิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา 06.30 น. (การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว) 2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เวลา 09.30 น. (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์) 3. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 10.30 น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 4. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 11.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 5. กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง-ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 13.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน/กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย ตามจุดต่างๆ ด้วยความพร้อมเพรียง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-26 11:50:11 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
$$$...นางเสถียร สุวรรณจักษ์, นางธิดา ขันดาวงศ์และนางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นิเทศ ติดตามและประเมินผลจุดเน้นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นหลัก คือ นโยบายยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net และนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เยี่ยม 8 รร. ได้แก่ กิตติคุณดอยหลวงวิทยา กิตติคุณเทิงวิทยา เด็กดีพิทยาคม กฤษณาทวีวิทย์ อนุบาลชัยพงษ์ ลูกรักเชียงของ พระกุมารเยซูเชียงของและคริสเตียนแสงประทีป ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจุดเน้นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดเชียงราย ในการเร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ นโยบายยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - Net และนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ผลการนิเทศเรียบร้อยตามจุดประสงค์ เตรียมสรุปผลการนิเทศต่อไป
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-25 15:36:48 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
&&&...นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.เชียงราย) ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-21 14:58:59 ผู้เยี่ยมชม : 311 ครั้ง
&&&...ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ (ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษารวมถึงชี้แจงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือผ่านโครงการสำรงจแผนที่ภาษาในเชียงราย โดยการประสานงานของ นายสะอาด คำตัน และ นางดวงคิด จรเอ้กา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-21 14:56:28 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-18 12:57:16 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางเสถึยร สุวรรณจักษ์, นางธิดา ขันดาวงศ์ และ น.ส.นันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจุดเน้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.กิตติคุณดอยหลวงวิทยา อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-17 15:27:41 ผู้เยี่ยมชม : 168 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-17 14:54:06 ผู้เยี่ยมชม : 204 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>